Leishmania

Definitions

  • WordNet 3.6
    • n Leishmania flagellate protozoan that causes leishmaniasis
    • ***