nitrous bacteria

Definitions

  • WordNet 3.6
    • n nitrous bacteria soil bacteria that oxidize ammonia to nitrites
    • ***