Agropyron smithii

Definitions

  • WordNet 3.6
    • n Agropyron smithii valuable forage grass of western United States
    • ***