Qiangic

Definitions

  • WordNet 3.6
    • n Qiangic the Tibeto-Burman language spoken in Sichuan
    • ***