Burmese-Yi

Definitions

  • WordNet 3.6
    • n Burmese-Yi the Tibeto-Burman language spoken in northern Burma and Yunnan
    • ***